INSTITUT APLIKOVANÉ PSYCHOANALÝZY

Nabídka akreditovaného psychoterapeutického výcviku

V rámci Institutu aplikované psychoanalýzy

otvíráme akreditovaný výcvik

v psychoanalytické skupinové psychoterapii

- Sebezkušenostní skupina trvá pět let, probíhá

na Psychoanalytické klinice v Opočně pod

vedením doc. Ph.Dr. Jiřího Kocourka,Ph.D.

supervizního a tréninkového psychoanalytika Mezinárodní psychoanalytické společnosti

Zájemci se mohou hlásit písemně nebo telefonicky


e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz
e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz

Kolokvium

kolokvium 16.5.2019

V Opočně na klinice

poplatek 1500kč.

Zkoušky

Termín zkoušky z teorie

17.5.2019 ,

V Opočně na klinice

Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 500Kč.

Registrace

Přihlášky ke zkouškám na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Teorie

Registrujeme přihlášky do kurzu teoretického vzdělávání na rok 2018/2019
Zájemci se mohou hlásit písemně


e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Upozornění

Za vyhotovení kopie certifikátu - 300kč,
za jiné dokumenty budeme požadovat platbu – 100kč za stránku

Studijní program (průběh výcviku)

1. Přihláška na výcvik zaslaná asistentce mailem či telefonicky.

2. Domluva a realizace výběrového pohovoru.

3. V případě výběru do sebezkušenostní skupiny obdrží frekventant rozhodnutí
mailem s následnými informacemi (kdy,kde,jak a pod.).

Je mu vystavena Psychoterapeutická smlouva,kterou v průběhu prvého turnusu obdrží a signuje.

4. Výcvik v sebezkušenostní skupině trvá 5 let v podobě vždy dvou týdenních

soustředění v roce na Psychoanalytické klinice v Opočně. Platbu za týdenní výcvik je nutno zaslat na účet Institutu vždy před začátkem týdenního kurzu.

5. Po skončení sebezkušenostní skupiny (po 5-ti letech) s akceptovatelnou 10% absenci

získává frekventant jeden ze tří “malých certifikátů”.

6. Během trvání skupiny (tedy 5 let) může frekventant vstoupit do teoretického vzdělávání v základech psychoanalýzy v trvání jednoho školního roku (200 výukových hodin).

7. Na teorii se frekventant hlásí písemně u asistentky,u které se doví do kterého běhu

bude zařazen. Poté převede poplatek za teorii na účet Institutu do léta před začátkem školního roku .Po ukonćení výukových přednášek (červen) je povinen do jednoho roku absolvovat závěrečnou zkoušku ( v podzimním nebo jarním termínu) -která je zpoplatněná .

V případě plné účasti (včetně tolerovatelné 10% absence) dostává zkoušený 3 otázky ,za každých 10% neůčasti je jedna otázka navíc.

8. Po úspěšném absolvování zkoušky získává frekventant další “malý certifikát”.

9. Na základě získání “malého certifikátu” z teorie a dosažení minimálně čtvrtého

roku v sebezkušenostní skupině má frekventant právo vstoupit do supervize.

10. Frekventant musí absolvovat minimálně 150 supervizních hodin, minimálně se dvěma

supervizory v individuální supervizi a pak asi polovinu a méně požadovaných hodin v supervizi skupinové . Supervizory si sám vybírá ze jmenného seznamu supervizorů IAPsA na webových stránkách -jenom tito jsou akceptovatelní.

Nemůže to být výcvikový lektor (tedy skupinový trenér) Platba za supervizní hodinu je otázkou domluvy s příslušným supervizorem.

11. Každý supervizor vyhotovi hodnocení průběhu supervizních

sessí (komentář , závěr v duchu obstál /neobstál a počet absolvovaných hodin).

Tato vyjadření budou zaslana asistentce a v případě naplnění požadovaných 150hodin a s pozitivním hodnocením získává frekventant poslední “malý certifikát”.

12. Získání všech (tří) malých certifikátů opravňuje frekventanta ke vstupu do kolokviálního řízení.

Zde se požaduje písemné zpracování terapeutické kazuistiky pacienta,kterého si frekventant sám vybere a který je veden pod supervizí .( a má s nim minimálně 50superviznich sessí) .

Práce má mít rozsah aspoň 30stran A4 s veškerými náležitostmi vědecké práce .V papírové podobě bude zaslána všem členům zkušební komise aspoň měsíc před datem kolokviální zkoušky .

I kolokviální zkouška je zpoplatněná.

13. Samotné kolokvium probíhá před komisí gremia IAPsA v podobě obhajoby výše zmíněné terapeutické kazuistiky .

Je vždy vypsaný termín .

14. Oficiální ukončení plného výcviku je realizováno veřejnou promoci

vždy v den začátku Sympozia (druhý zářijový víkend) na půdě Psychoanalytické kliniky.

15. Úspěšnou obhajobou získává frekventant “licenciát” psychoanalytického psychoterapeuta,který pak bude (dle státní příslušnosti)

stvrzen zkouškou a případnými dalšími požadavky příslušných národních akreditačních komisí (což vše je již mimo kompetence IAPsA).

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud