Teorie

Základy psychoanalýzy

  • Teoretická výuka psychoanalýzy v rozsahu 300 hodin , končí závěrečnou ústní zkouškou před komisí.
  • Cena za semestr 18 000 Kč.
  • Čtyřsemestrální kurz obnáší 20 víkendů (1krát v měsíci), semestr - 5 víkendů
Témata :
- Historie psychoanalýzy (světová,česká)
- Technika a metodologie
- Psychoanalytická teorie
- Aplikace psychoanalýzy
 

TEMATICKÉ OKRUHY KE ZKOUŠCE Z TEORIE PSYCHOANALÝZY

I. VÝVOJOVÁ PSYCHOANALÝZA
II. TECHNIKA
III. TEORIE
IV. FREUDOVO DÍLO
V. RŮZNÉ PSYCHOANALYTICKÉ ŠKOLY
VI. PSYCHOPATOLOGIE
VII. SKUPINOVÁ PSYCHOANALÝZA
VIII. PSYCHOANALÝZA A UMĚNÍ
IX. HISTORIE PSYCHOANALÝZY
 

POJMY A AUTOŘI KE ZKOUŠCE Z TEORIE PSYCHOANALÝZY

Pojmy: ego-ideál, interpretace, kontrakt, regrese, deprese, přenos, protipřenos, narcismus, trauma, sexuální zneužívání, zkušební analýza, feminita, terapeutická aliance, analytická psychologie, orální charakter, triangulace, fixace, regrese, anální fáze, Oidipský komplex, erotický přenos, separace-individuace, fáze analýzy, skupinová dynamika, terminace, pravidla skupiny, obranné mechanismy ega, odpor, hysterie, analýza snů, projektivní identifikace, sexualita, topografický model, strukturální model, Dora, vytěsnění, přenosová neuróza, malý Hans, primární scéna, kastrace, Vlčí muž, narcismus, identifikace, Superego, paranoidně-schizoidní a depresivní pozice, kontejnování, holding, přechodový objekt, falešné self, psychoanalytický setting, volná asociace, neutralita, abstinence, hraniční organizace osobnosti,

Autoři:

Freud, Jung, Erikson, Mahlerová, Freudová, Kleinová, Winnicott, Bion, Kohut, Kernberg

 

Rozvrh přednášek teoretického vzdělávání v psychoanalýze

2.semestr
září 2023 - únor 2024
semestr

 

Rozvrh přednášek teoretického vzdělávání v psychoanalýze

3.semestr
únor 2024 - červen 2024

3 semestr b

 

 

Seznam doporučené literatury

Kocourek Jiří

Cvekl,J.:S.Freud,Praha 1968
Etchegoyen,:The Fundamentals of Psychoanalytic Technigue,London,1991
Fenichel,O.:The Psychoanalytic Theory of Neurosis,London,1990
Freud,S.: jeho dílo a především Výklad snů
Glover,E.:Technigue of Psychoanalysis,London
Hese,H.: Hra skleněných perel,Praha
Jung,C.G.:jakákoliv jeho práce nejlépe Změny duše a její symboly
Kielholz,B.:Depressive Zustande,Bern,1972
Kocourek,J.:Historie psychoanalýzy v Československu.,PsT sešity ,č.22,Praha 1987
Kocourek,J.:Horizonty psychoanalyzy,Praha
La Planche,Pontalis.:Psychoanalytický slovník Bratislava,1996
Mann,T.:Doktor Faust,Praha
Mentzos,S.:Neurotische Konfliktverarbeitung,Frankfurt,2005
Mitchell,S.,Blacková,M.:Freud a po Freudovi, Praha 1999
Psychoanalýza v Čechách,Společnost F.Kafky,Praha 1997
Rieman,F.:Základní formy strachu,Praha 1999
Roberts.M.:Psychoanalytická revolucia,Bratislava 1969
Rohde-Dachser,Ch.:Das Bordeline Syndrom,Bern 1982
Rycroft,A.:Kritický slovník psychoanalýzy,Praha 1993
Styron,W.:Viditelná temnota,Praha 1989


Cipro Martin

Černoušek, M.: Sigmund Freud: Dobyvatel nevědomí. Paseka. Praha. 1996.
Erikson, E. H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Nakl. Lidové noviny. Praha. 1999.
Faimbergová, H.: Narcistický rodič a střet generací. Psychoanalytické nakl. Praha. 2001.
Fonagy, P., Targetová, M.: Psychoanalytické teorie. Portál. Praha. 2005.
Horneyová, K.: Neuróza a lidský růst. Triton. Praha. 2000.
Kernberg, O.: Normální a patologická láska. Portál. Praha. 1999.
Mahlerová, M. S., Pine, F., Bergmanová, A.: Psychologický zrod dítěte. Triton. Praha. 2006.
McWilliamsová, N.: Psychoanalytic Diagnosis. Guilford Press. 2011.
Mentzos, S.: Přehled psychodynamiky. Portál. Praha. 2012.
Mikota, V.: O ovlivňování duševních chorob. Psychoanalytické nakl. Praha. 1995.
Mitchell, S. A., Blacková, M. J.: Freud a po Freudovi. Triton. Praha 1999.
Mitchell, S. A., Aron, L.: Vztahová psychoanalýza. Triton. Praha. 2004.
Poněšický, J.: Úvod do moderní psychoanalýzy. Triton. Praha. 2003.
Roberts, J., Pines, M.: Skupinová analýza v praxi. Psychoanalytické nakl. Praha. 1998.
Rycroft, C.: Kritický slovník psychoanalýzy. Psychoanalytické nakl. Praha. 1993.
Sandler, J., Dare, C., Holder, A.: Pacient a analytik. Psychoanalytické nakl. Praha. 1994.
Sayersová, J.: Matky psychoanalýzy. Triton. Praha. 1999.
Thoma, H., Kächele, H.: Psychoanalytická praxe: 1. teorie. MACH. Hradec Králové. 1993.
Thoma, H., Kächele, H.: Psychoanalytická praxe: 2. praxe. Pallata. 1996.
Winnicott, D. W.: Lidská přirozenost. Psychoanalytické nakladatelství. Praha. 1998.
Yalom, I. D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Konfrontace. Hradec Králové. 1999.
Všechny časopisy ČSPAP: Revue psychoanalytická psychoterapie


† Hošková Marie

Hysterie:
Stavros Mentzos:Rozumíme sami sobě? Lidové Noviny,Praha 2000
Fonagy,Target:Psychoanalytické teorie,Portál
S.Freud:Studie o hysterii

Bionova koncepce skupinového nevědomí:
Behr,Herbst:Skupinově analytická psychoterapie,Tritonl
Růžička,J:Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě,Triton

Interpretace:
Sandler, Dare, Holder: Pacient a analytik, Jiří Kocourek, Praha 1973
Blanckovi, G a R: Ego-psychologie, teorie a praxe
Etchegoyen,H: The Fundamentals of psychoanalytic technique, Karnac Books


Martin Mahler

(Vhled a propracování)
Sandler, Dare, Holder - Pacient a analytik
Casement - Hledání a objevování

(Mezigenerační přenos traumatu)
Tóthová - Úvod do transgenerační psychologie rodiny
Faimberg - Narcistický rodič a střet generací

(PsA a neurovědy)
Mark Solms - The Brain and the Inner World: An Introduction to the Neuroscience of Subjective Experience


Saic Martin

Psychoanalýza v umění:
Freud, S. (1999). Básník a vytváření fantazií In: Sebrané spisy, Kniha sedmá, Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
Hughie, R. (1973). Řeč obrazů ve světle psychologie umění. Odeon, Praha.
Jung, C. (2000). O vztazích analytické psychologie k básnickému dílu. In: Peprník, M. Směry literární interpretace XX.století. Univerzita Palackého, Olomouc.
Jung, C. (1994). Picasso. In: Duše moderního člověka. Atlantis, Brno.
Knafo, D., Feiner, K. (2006). Unconscious Fantasies and the Relational World. The Analytic Press, London.
Kris, E. (1952). Psychoanalytic Explorations in Art. International Universities Prass, New York.
Lacan, J. (2000). Stadium zrcadla jako to, co formuluje funkci já, jak je nám odhalována v psychoanalytické zkušenosti. In: Peprník, M. Směry literární interpretace XX.století. Univerzita Palackého, Olomouc.
Pechar, J. (1992). Prostor imagiance. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
Revue psychoanalytické psychoterapie. (2010) Psychoanalýza, umění, kultura. č.1. roč. XII.
Klein, M. (1929). Infantile anxiety-situations reflected in a work of art and in the creative impulse. In: Gosso, S. (2004). Psychoanalysis and art. Karnac, London.


PsA ve skupině (úvod):
Nitsun, M. (2006). The Anti-Group. Routlege, London
Behr, H., Hearstová, L. (2007). Skupinově-analytická psychoterapie. Triton, Praha.
James Johnson, A. (1963) Group therapy: a practical approach. Mc Graw-Hill Book Copany, New York.
Revue psychoanalytické psychoterapie. (2001) Skupinová analýza. č.1. roč. III.
Freud, S. ( 1998).Davová psychologie a analýza Já. in Mimo princip slasti. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.


Interpretace snů a chybné úkony:
Neri, C., Pines, M., Friedman, R., (2002). Dreams in Group Psychotherapy. International Library of Group Analysis, London.
Freud, S. (1998). Výklad snů. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
Freud, S. (1996). Psychopatologie všedního života. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
Bion, W. (1962). The Psycho-Analytic Study of Thinking. Interantional Journal of Psychoanalysis, 43, 306-310.
Boss, M. (1994). Včera v noci se mi zdálo. Grada, Praha.
Jung, C. (1193). Analytická psychologie. Academia, Praha.
Plháková, A. (2013). Spánek a snění. Portál, Praha.


Ego psychologie:
Blanckovi, G., R. (1974). Ego-Psychologie: Teorie a praxe. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
Blanck, G., R. (1979). Ego Psychology II. Columbia University Press, New York.
Freudová, A. (2006). Já a obranné mechanismy. Portál, Praha.
Frederikson, J. (2004).Psychodynamická psychoterapie. Triton, Praha.
Mitchell, S., Blacková, M. (1999). Freud a po Freudovi. Triton, Praha.


Trauma a OK:
Revue psychoanalytické psychoterapie. (2010) Terapie traumatu a současná německá psychoanalýza. č.2, roč. XII.
Garland, C. (2002). Understanding Trauma: A Psychoanalytical Approach. Karnac, Tavistock Clinic.
Kalsched, D. (2011). Vnitřní svět traumatu. Portál, Praha.
Freud, S. (1998). Výklad snů. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
Freud, S. (1997). Totem a tabu. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.
Kleinová, M. (2005). Závist a vděčnost a další práce z let 1946 -1963. Triton, Praha.
Mikota, V. (2002) Narcistická zranitelnost v oidipské situaci. in. Revue psychoanalytická psychoterapie č.1, roč. IV.


Kulturní psychoanalýza:
Minsky, R. (1998). Psychoanalysis and Culture. Polity Press, Cambridge.
Erikson, E. (2002). Dětství a společnost. Argo, Praha.
Fromm, E. (1993). Strach ze svobody. Naše vojsko, Praha.
Horneyová, K. (2007). Neurotická osobnost naší doby. Portál, Praha.


Štrobl Dan

Odborné:
Blanck G., Blancková R. (1994): Ego-psychologie: teorie a praxe. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
Freud, S (1998): Výklad snů v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 2. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
Freud, S (1997): Lidský sexuální život v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 11. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
Freud, S (1999): Mimo princip slasti v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 13. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
Freud, S (1997): Strukturální rozbor psychické osobnosti v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 15. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
Freud, S (1998): Proč válka v Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 16. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
Fromm, E.(1997): Anatomie lidské destruktivity. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
Klein, M. (2002): Love, Guilt and Reparation : And Other Works 1921-1945 (The Writings of Melanie Klein, Volume 1). New York: Free Press
LeShan, L. (2002): Psychologie války. Praha: BB Art
Mahler, M.(2002): Vnitřní realita sebevražedného teroru. Revue psychoanalytická psychoterapie, III. ročník, No II, CSPAP
Milgram, S. (2004): Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper Collins
Mitchell, S., A., Blacková, M., J. (1999): Freud a po Freudovi. Praha: Triton
Strnad, V.(2002): O "vyděračské" povaze lásky. Revue psychoanalytická psychoterapie, IV ročník, No I. CSPAP
Thoma, H., Kachele, H.(1992): Psychoanalytická praxe. Hradec Králové: Mach
Vavrda, V.( 2005): Otázky soudobé psychoanalýzy. Praha: NLN

Doplňkové
Merle, R.(2005): Smrt je mým řemeslem. Praha: Naše vojsko
LeShan, L. (2002): Psychologie války. Praha: BB Art
Littell, J. (2008): Laskavé bohyně, Praha: Odeon


Telerovská Martina

Literatura:
Freud,A. (1936): Ego a obranné mechanismy
Klein,M.(1946): Závist a vděčnost, Triton, 2005
Klein,M.(1947): Contribution to Psycho-analysis 1921-1945, The Hogarth Press, 1948.
Mitchell,S.,Black, M.J.: Freud a po Freudovi, Triton, 1999. Spillius, E.: Developments in Kleinian Thought, Psychoanalytic Inquiry 14, 324-364.
Thoma,H.,Kachele,H.(1988): Psychoanalytická praxe, 2.Praxe, Pallata, 1996.
Rycroft, Ch.: Kritický slovník psychoanalyzy


Vrba Luděk

Literatura:
Freud, Sigmund - Analýza fobie pětiletého chlapce, In: Sebrané spisy, kniha sedmá, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1999, str.195 - 291
Freud, Sigmund - Poznámky k případu nutkavé neurózy, In: Sebrané spisy, kniha sedmá, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1999, str. 293 -353
Fenichel, Otto - Psychoanalytic Theory fo Neurosis, Routledge and Kegan Paul Ltd., London, 1946
Mentzos, Stavros - Rozumíme sami sobě? Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2000

1. Posouzení vlastností pacienta vhodných k analýze
Freud, Sigmund - "O Psychoterapii", In: Sebrané spisy, Kniha pátá, Psychoanalytické nakladatelství, Praha 2000, str. 17 - 26
Paolino, Thomas J., Jr. - Psychoanalytic Psychotherapy - Theory, Technique, Therapuetic Relationship and Treatibility, Bruner /Mazel, New York, 1981
Gabbard Glen O. - Dlhodobá Psychodynamická Psychoterapia, Vydavatělstvo F, Trenčín, 2005

2. Terapeutická aliance a nepřenosové vztahy
Greenson, Ralph R. - The Technique and Practice of Psychoanalysis, International Univiersities Press, New York, 1967, pp. 190 - 224
Sandler, Joseph, et al. - Pacient a analytik, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1994. Str. 15 - 20

3. Vývoj pojetí otce v Psychoanalýze
Trowell, Judith and Etchegoyen, Alicia, Eds. - The Importance of Fathers, A Psychoanalytic Re-evaluation. The New Library of Psychoanalysis, Brunner and Routledge, Hove, East Sussex, 2002
Revue Psychoanalytická psychoterapie , "Otcovství" Ed. Luděk Vrba, Praha , 9. Ročník, zima 2007, č. 2